Riscograma
Lucian Davidescu

Iată adevărata constituţie a României: Directivele NKVD

Textul care urmează pare prea cinic ca să fie adevărat, dar şi prea exact ca să fie ignorat.

Directivele emise de NKVD în 1947 pentru guvernarea ţărilor proaspăt intrate în sfera de influenţă sovietică.

1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactaţi de noi ca informatori. Întâlnirea cu aceşti oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Informaţiile sunt preluate de către ambasadă prin organele serviciilor speciale, în speţă cu predarea lor ofiţerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă.

2. Se va umări ca între soldaţii noştri şi populaţia civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofiţerii noştri să viziteze autohtoni la locuinţele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simplii soldaţi să stabilească relaţii cu femei din rândul băştinaşelor. Nu se admite stabilirea de relaţii între soldaţii noştri şi populaţia civilă, respectiv soldaţii autohtoni.

3. Se va accelera lichidarea cetăţenilor care întreţin legături neiniţiate de către noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiştii, cu Organizaţia Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă şi alte asociaţii. În acest scop trebuie folosite elementele opoziţiei militare.

4. La acţiunile militare vor lua parte acei soldaţi care au stat pe teritoriul ţării noastre (se are în vedere Uniunea Sovietică n.n.) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce lupta de partea Armatei Sovietice pe teritoriul U.R.S.S. n.n.). Se va ajunge la distrugerea ei totală.

5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grija ca toate rolurile cheie să revină acelor oameni care aparţin serviciilor noastre secrete.

6. Unificarea organizaţiilor de tineret trebuie facută rapid. De la conducatori de organizaţii locale în sus, în poziţii de conducere se vor repartiza oameni desemnaţi de serviciile noastre speciale.

7. Se organizează şi se urmăreşte ca funcţionarii aleşi ca deputaţi la congrese să nu-şi poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce le stă în faţă. Deputaţii nu pot convoca în nici un caz şedinţe între întreprinderi. Dacă nu există altă soluţie şi o asemenea şedinţă trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legătură cu proiectarea concepţiilor şi avansarea revendicarilor. Iniţiativele particulare trebuie eliminate cu desăvarşire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi şi doar cei vizaţi de serviciile noastre secrete.

8.Se va acorda o atenţie deosebită persoanelor cu capacităţi organizatorice şi cu şanse sigure de popularitate. Aceşti oameni trebuie cooptaţi, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.

9. Se va urmări ca funcţionarii de stat (exclusiv organele de securitate şi din industria minelor) să aibă retribuţii mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătăţii, justiţiei, culturii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere (documentul găsit în Cehoslovacia adaugă: mai puţin cadrele de conducere alese pe baza lealităţii faţă de regimul socialist).

10. In toate organele de guvernământ, respectiv în majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără ştirea organelor administrative locale.

11. Se va urmari cu stricteţe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatatea şi sortimentul mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerţ. Trebuie neapărat menţionat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri.

12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul că acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietăţii asupra pămantului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosinţă, dar niciodată pe aceea de proprietate a deţinătorului.

13. Politica faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistenţă mai mare din partea ţăranilor, trebuie redusă împărţirea mijloacelor de producţie repartizate lor, concomitent cu creşterea obligaţiilor de predare a cotelor. Dacă nici aşa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

14. Trebuie făcut totul ca hotărarile şi ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.

15. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii şi instituţii, însă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepţie cazurile ce vizează industria minelor).

16. Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influentă asupra activităţii din uzină. Ele pot lucra doar la punerea în practici a hotararilor şi atât.

17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii şi împrumuturi, programe culturale şi distractive, organizarea de excursii, repartizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere şi decizii ale conducerii politice.

18. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansaţi care execută impecabil problemele cu care au fost însărcinaţi şi care nu le analizează depăşind cadrul activiităţii lor.

19. In legătura cu activitatea băştinaşilor care sunt purtători ai unor funcţii de partid, de stat sau administrative trebuie create asemenea condiţii, ca aceştia să fie compromişi în faţa angajaţilor, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul iniţial.

20. Cadrelor militare autohtone li se pot încredinţa poziţii de răspundere în locuri unde deja sunt plasaţi oamenii serviciului special.

21. In cazul fiecărei actiuni armate si cu ocazia tragerilor, cantitatea munitiei va fi controlată permanent si cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.

22. Trebuie ţinut sub observaţie fiecare institut de cercetare şi laborator, consemnându-se orice cercetare valoroasă.

23. Trebuie acordată o mare atenţie inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată şi sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenţie trebuie înregistrată cu consecvenţă la centru. Este permisă doar realizarea acelor investiţii care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicaţiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenţii care ar asigura creşterea producţiei de produse finite şi, în paralel cu aceasta, scăderea producţiei şi a extragerii de materii prime , sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. Dacă o invenţie a devenit cunoscută, trebuie organizată vânzarea acesteia în străinătate pe valuta vest, pe motiv că e prea costisitoare în ţară. Documentele cuprinzând datele cu privire la valoarea şi descrierea invenţiei nu se publică. Toate datele şi documentele privitoare la valoarea şi descrierea amănunţită a invenţiei vor intra in posesia noastră.

24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puţin cele cuprinse în îndrumările din N.K. – 552-46).

25. În uzine trebuie iniţiate diferite şedinte şi conferinţe profesionale, trebuie notate propunerile, observaţiile ce au fost expuse, respectiv autorii acestora.

26. Trebuie popularizate discuţiile cu muncitorii care se ocupă de probleme actuale legate de producţie, respectiv cele care critică trecutul şi problemele locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuăie.

27. Luările de poziţie ale conducerilor băştinaşe pot avea coloratura naţională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitatea naţională.

28. Trebuie acordată o mare atenţie ca nu cumva în oraşe să existe reţele de apă nelegate la reţeaua principală în cartierele în curs de reconstrucţie sau nou construite. Canalizările vechi neracordate şi fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs.

29. Reconstrucţia obiectivelor industriale şi construcţia celor noi se va face având în vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.

30. În orasele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuinţe spaţii excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioada mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.

31. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriaşi şi micii industriaşi să primeasca doar astfel de materii prime şi utilaje inferioare şi care să împiedice producţia de calitate. Preţul acestor mărfuri să fie mai mare decât preţul produselor similare ale întreprinderilor de stat.

32. Trebuie extinsă birocraţia statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activităţii organelor administrative, însa nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului şi nici funcţionarea normală a aparatului birocratic.

33. Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricaţie în industria minieră, respectiv în întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea bună a pieţei interne.

34. Trebuie acordată o atenţie deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observaţie tipografiile bisericeşti, arhivele, conţinutul predicilor, cântecelor, al educaţiei religioase, dar şi cel al ceremoniilor de înmormântare.

35. Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi trebuie să fie înlăturaţi profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiţi de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferenţele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se opească predarea limbilor latină şi greacă veche, a filozofiei generale, a logicii şi geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele ţării. Se va insista pe lăcomia şi răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei şi pe lupta poporului asuprit. In şcolile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.

36. Trebuie să fie iniţiată organizarea unor acţiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sarbatorească lupta băştinaşilor împotriva cotropitorilor (exclusiv ruşii, îndeosebi nemţii) şi care să popularizeze lupta pentru socialism.

37. Pe plan local este interzisă apariţia unor opere despre acei băştinaşi care înainte de revoluţie şi în perioada celui de-al doilea război mondial au trăit la noi (în U.R.S.S., n.n.) sau au luptat alături de noi în timpul războiului. .

38. Dacă se constituie o organizaţie care ar sprijini alianţa cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activităţii economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzare a naţionalismului şi şovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor ce ne aparţin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea naţiunii şi culturii noastre şi îndoiala faţă de înţelesul contractelor încheiate cu noi. În munca de propagandă trebuie implicaţi şi băştinaşii, folosindu-ne de ura care există împotriva acelor organizaţii.

39. Se va da o atenţie deosebită construcţiei şi reconstrucţiei drumurilor, podurilor, a căilor şi reţelelor de legătură, indiferent cât de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, in cazul în care este nevoie pe o intervenţie armată, locul rezistenţei sau al concentrării forţelor reacţionare să fie accesibil din toate părţile.

40. Trebuia ca reprezentanţii opoziţiei politice să fie închişi. Se va încerca prin toate mijioacele racolarea acelor opozanţi care se bucură de stima populaţiei băştinaşe. Dacă nu cedează, trebuie compromişi prin campanie de denigrare. Înainte ca ei sa se întipărească în conştiinţa maselor, trebuie lichidaţi prin aşa numite „întâmplări neprevăzute” sau închişi sub acuzaţia de crimă de drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice, care vor fi ţinute sub acuzaţia de „înaltă trădare”

41. Trebuie împiedicată cu orice preţ reabilitarea celor condamnaţi în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiţia ca acel caz să fie considerat o greşeală judecătorească, condamnatul nu va fi judecat, ci doar graţiat; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii judecăţii greşite nu vor fi convocaţi.

42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiţi de către partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulţumirea angajaţilor. În cazuri drastice se recheamă din funcţie, fiind numiţi în poziţii similare sau superioare. La sfârşit, trebuie puşi în funcţii de conducere şi ţinuţi în evidenţă drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare.

43. Se aduc la cunoştinţa publicului procesele acelor persoane cu poziţie de conducere (în primul rând din cadrul armatei, ministerelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării. E o acţiune ce atrage atenţia maselor populare.

44. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcţii indiferent cât de mici, să fie schimbaţi şi înlocuiţi cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificaţi.

45. Trebuie ca la facultăţi să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.

Sursă şi context: Civic Media. Semnalat de Alex Nicolin.


43 de comentarii
Stoie

Wow,

Descrierea e perfecta pentru ce s-a intamplat atat in cei 50 de ani de comunism, cat si dupa ( cel putin partial ).

Citeam si imi aminteam diverse intamplari din aceste perioade in care cele mai stupide decizii aveau intaietate si cei mai aberanti oameni erau pusi in conducere.

Directivele seamana cu un roman de Kafka foarte cinic scris….

punk

"Dacă o invenţie a devenit cunoscută, trebuie organizată vânzarea acesteia în străinătate pe valuta vest, pe motiv că e prea costisitoare în ţară."

Bullshit. Notiunea de piata globalizata a drepturilor intelectuale e o scorneala a capitalistilor in putrefactie, si fraza asta a fost scrisa de un contemporan, nu e un agent comunist al anilor `40. Care e sursa textului ?

Nickmann

Partea buna e ca si Occidentul, in special SUA, foloseste si a folosit aceeasi metodolgia precum Beria. Dar, nu prea auzim nimic de chestia asta. Doar Guantanamo cu ce e mai special decat un gulag comunist, fiindca nu e in Siberia?! Si bine punctat, punk, sursa.

Lucian Davidescu

@Stoie

DIferenţa este că la Kafka era şi o componentă de spontaneitate, nu părea chiar totul premeditat

@punk

Și eu am senzaţia că are oarece hindsight, însă ar fi apărut prima dată în 1981. E dată sursa, chiar la sfârşit.

@Nickmann

"Occidentul, in special SUA, foloseste si a folosit aceeasi metodolgia precum Beria"

Unde? În Germania?

Dan

"Nu este permisă realizarea acelor invenţii care ar asigura creşterea producţiei de produse finite şi, în paralel cu aceasta, scăderea producţiei şi a extragerii de materii prime" . . . motiv pentru care nemtii ( aia din stanga granitei ) sunt unde sunt iar blocul comunist si "industria" sa mega-super-dezvoltata s-au dus pe … no comment.

cred ca directivele astea erau ceva mai multe … dar la nivel inalt totul se putea rezuma in "noi suntem poporul iar ei sunt doar niste … bastinasi care traiesc pe teritoriul nostru"

MeTeo

si uite cum fransmasoneria isi pune ampreuna…ptr unii e evident, ptr altii e nevoie sa-l vada pe Hristos asemenea lui Toma (necredinciosul).

MIA

In mare masura povesti si vise de spioni ( care oricum nu avea puterea la nivelul la care visau in tarile ocupate 😉 ).

iokan

La fel de false ca si Protocoalele inteleptilor … dar o parte s-au aplicat.

URSS a avut dupa razboi interese diferite, in faze diferite.

1.comunizarea tarilor ocupate

2.exploatarea lor pentru refacerea postbelica a URSS

3.demonstrarea eficientei/superioritatii economice si sociale a lagarului socialist(cam greu: cu exceptia RDG si grupului Vesegrad -foste componente ale imperiului austroungar si singurele care au produs miscari anticomuniste , restul tarilor socialiste erau cele mai inapoiate din Europa). Pentru aceste ratiuni ideologice , URSS s-a lasat exploatata: livra tarilor socialiste gaze,petrol.. la pret preferential,nu la cel mondial, cu exceptia Romaniei, care lua petrol de la prietenii arabi.

Acesta este una din cauzele inapoierii noastre chiar si fata de fostele colege socialiste.As fi curios sa vad o riscograma pe tema: cat a pierdut (sau poate a castigat) Romania cumparand materii prime din afara URSS .

Ovidiu

Mda, hai să răspândim nişte documente publicate de o organizaţie de naţionalişti exaltaţi, cunoscuţi pentru că inventează dosare tuturor celor ce nu sunt de acord cu ideile lor fixe. Hai să nu ne mai încurcăm cu mărunţişuri din astea, istorici, arhive, cercetare fundamentată.

Dacă şi Civic Media a devenit sursă credibilă… probabil că în curând vom vedea republicate şi Protocoalele Înţelepţilor Sionului, şi vor fi aclamate de cei cărora le confirmă nişte idei fixe.

Lucian Davidescu

@AI, Nickmann

Cunoaştem, dacă cineva e odios, cu siguranţă şi nemesisul lui politic e cel puţin la fel. Ar trebui să aibă un nume prejudecata asta.

@Dan

Păi sigur aveau "norme de aplicare"

@MeTeo

Sigur este mâna lui Elvis. Sper că nu te-apuci să ceri dovezi! 😀

@MIA

De unde ştii?

@Ovidiu

Sursa primară nu este Civic Media – referinţa poloneză se confirmă – aşa că nu pricep sensul comentariului. Te îndoieşti de traducere?
http://www.google.com/search?q=nkvd+dyrektywy+194

Pongo

Suna "bine".Iar principiile se aplica si astazi.

ivanG

@Ovidiu

OK, ai dreptate, e o facatura. Mai ales punctele 13, 14, 24, 32, 35, 45 nu au nicio legatura cu realitatea in care incercam sa traim. Nu-i asa?

[Ca sa fie mai usor de inteles, le citez aici]

13. Politica faţă de mica gospodărie ţărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă.

Dacă nici aşa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a ţării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

14. Trebuie făcut totul ca hotărarile şi ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.

24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puţin cele cuprinse în îndrumările din N.K. – 552-46).

32. Trebuie extinsă birocraţia statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activităţii organelor administrative, însa nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului şi nici funcţionarea normală a aparatului birocratic.

35. Din şcolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee şi facultăţi trebuie să fie înlăturaţi profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiţi de noi, având un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferenţele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se opească predarea limbilor latină şi greacă veche, a filozofiei generale, a logicii şi geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele ţării. Se va insista pe lăcomia şi răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei şi pe lupta poporului asuprit. In şcolile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.

45. Trebuie ca la facultăţi să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.

iokan

"Si non e vero, e ben trovato".Nu cred ca e mai veritabil decat Protocoalele inteleptilor… , desi multe puncte descriu situatii reale, dar la care s-a ajuns( mai ales in URSS, nu numai in tarile ocupate ) neintentionat sau avand la baza alte intentii.

Multe sunt valabile azi mai mult ca inainte de 89: nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă, extinsă birocraţia statului în cel mai înalt grad,Punctualitatea transporturilor ,,, (vazi intarzierile CFR). In şcolile de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă-e mai valabil in SUA.

Asta cu siguranta la noi nu mai e valabila la noi : Se va da o atenţie deosebită construcţiei şi reconstrucţiei drumurilor…Nici : Trebuie acordată o mare atenţie inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată şi sprijinită activitatea lor,

URSS dorea sa demonstreze cat de eficient e sistemul socialist;cu directivele acestea s-ar fi autosabotat,mai ales ca o mare parte se puteau constata chiar in URSS.

As putea inventa si eu directivele CIA : prostiti poporul cu televizorul, invatati-i sa se indatoreze, sa consume…

MIA

>De unde ştii?

Nu am de unde sa "ştiu sigur" – fireşte, dar mă bazez pe o evaluare a ce scrie acolo comparativ cu ceea ce s-a implementat efectiv în sateliţii estici. 😉

Dincolo de asta sunt unele aspecte ciudate care ridică semne de întrebare privitoare la validitatea/veridicitatea documentului – de ex, ( foarte la repezeală ) :

>{…}să fie redusă cantitatea de material documentar{…}

Am avut ocazia să răsfoiesc manuale româneşti din anii '50 şi '60 şi mai degrabă taman opusul e valabil : erau extrem de "consistente" ( lucru oarecum de înţeles considerând faptul că nu prea erau completate cu altceva ) deşi în unele cazuri conţinutul era hiper-politizat şi deturnat ideologic – mai ales la istorie, geografie etc. Sincer … mai degrabă de prin '80 încoace se simte procesul de "subţiere a materiei" predate. 🙂

> {…}la licee să se opească predarea limbilor latină şi greacă veche, a filozofiei generale, a logicii şi geneticii. {…}

Filosofia clar a fost masacrată pe motive ideologice – orice filosof "idealist" era fie cenzurat fie, în cazul bun, prezentat aproape caricatural, dar la restul … hmm. Chiar aşa de utilă să fi fost predarea limbii greceşti vechi la liceu ? Şi chiar aşa … se preda genetica în 1947 în licee la nivelul de să se îngrijoreze NKVD-ul de asta ???

> Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiţi de către partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulţumirea angajaţilor.{…}

Asta a fost poate valabil la momentul 1947-1948 – deja prin anii '50 aşa-numita "autocritică" sau ( şi mai rău ) "critică tovărăşească în cadrul colectivului muncitoresc" devenise o practică standard şi de rutină pentru a ţine sub control activul de partid şi pentru a depista eventual, în cazuri "serioase", responsabilii/aderenţii la curente "anti-partinice", "deviaţionist-titoiste de dreapta" etc. 😉

Plus banalitati de genul :

>In cazul fiecărei actiuni armate si cu ocazia tragerilor, cantitatea munitiei va fi controlată permanent si cu seriozitate, indiferent de tipul de armă{…}

Sanchi – orice armată/autoritate de ocupaţie o să aprobe măsuri similare.

Etc. Ş.a.m.d. 🙂

xela

Foarte interesant !

Nu ma gandeam ca o pagina de ineptii a modelat atat de bine o tara timp de 60 de ani.

Lucian Davidescu

Sunt corecte remarcele tale, dar minore – nu-mi dau seama cum susţin ele ideea că directivele sunt “poveşti şi vise de spioni”. Nu mă înţelege greşit, am propriile dubii asupra autenticităţii, dar asta doar pentru că sunt atât de odioase încât par uşor satirice.

Sergiu Simion

Este remarcabil ca acest document remarcabil ajunge pentru intelegerea epocii comuniste si a comportamentului politic al urmasilor ei, ajunge, in sfarsit, in atentia celor care merita. Prima data a fost publicat la noi prin anii `90 in ziarul Romania Libera. Ulterior ,a fost republicat de catre GID Romania din sursa citata mai jos. Cateva precizari importante pentru cei care nu au cunoscut nimic despre acest document :

"Documentul, strict autentic, elaborat de NKVD la 2 iunie 1947, a fost descoperit în biroul lui Boleslaw Bierut, preşedinte al Poloniei (1945-1952) şi publicat pentru prima dată în ziarul polonez "Novi Dzienic", în 1981. Acelaşi document a mai fost descoperit şi în Cehoslovacia, Germania, Bulgaria. În mod sigur a fost aplicat şi în România, deşi SRI nu a confirmat existenţa lui în arhivele Securităţii.

…………..

Reprodus din "Opresiunea cultelor religioase din România în timpul dictaturii comuniste" Comunicări prezentate la Simpozionul "Experimentul Piteşti – reeducarea prin tortură", Ediţia a II-a, Secţiunea a II-a, Piteşti, 4-6 octombrie 2002, Fundaţia Culturală Memoria, filiala Argeş, Piteşti, 2003; pg. 18-29"'

Sursa : http://www.gid-romania.com/IndexSections.asp?SID=

N.B. Pentru cei mai tineri si neincrezatori care , din diverse motive , pun la indoiala autenticitatea si importanta acestui document ar fi de dorit sa afle ca mai exista un document la fel de real dar si mai sinistru – cuvantarea lui Beria despre " Razboiul psihopolitic " care poate fi citit aici : http://www.universulromanesc.com/ginta/showthread

Nickmann

@Lucian Davidescu

Guantanamo si Abu Ghraib comes to mind. Pe langa celelalte de care nu s-a aflat, inca.

Sergiu Simion

@ Lucian Davidescu

Dupa 20 de ani de " tranzitie " , care credeti dvs ca este explicatia uluitorului efort depus de catre acesti interesanti " anonimi " de a nega cu obstinatie : autenticitatea documentului comparandu-l cu un fals celebru , cinismul directivelor cuprinse in el si , in sfarsit, faptele petrecute in spatiul social si chiar in fata ochilor tuturor ?

Pe de alta parte, si eu vad aici o posibila explicatie , este evident ca acest document deconspira nu numai o intreaga epoca ci si adevarata identitate a unui personaj sinistru care a pretins ca la revolutie ne-a eliberat iar dupa aceea a construit istoria pe cadavre :

" 6. Unificarea organizaţiilor de tineret trebuie facută rapid. De la conducatori de organizaţii locale în sus, în poziţii de conducere se vor repartiza oameni desemnaţi de serviciile noastre speciale."

Lucian Davidescu

@Sergiu Simion

Personal, sunt de acord că autenticitatea lor trebuie probată mai temeinic.

Pentru mine este limpede că lucrurile respective s-au întâmplat, dar încă nu-s convins dacă directivele au fost scrise explicit aşa cum le vedem aici sau sunt doar un soi de bilanţ satiric făcut după, de victime

@Nickmann

Ăstea nu cred că-s în Germania

Sergiu Simion

@ Lucian Davidescu

Dreptul la opinie este unul democratic chiar si in fata evidentelor exact ca in bancul cu ardeleanul care , cu mana pe girafa , declara ferm : "Asa ceva cu poate sa existe " . De aceea de exemplu, rusii nu au recunoscut niciodata Katyn-ul iar presedintele Basescu, a cerut dovezi stiintifice despre girafa comunismului (…) furnizate , evident , de o …comisie . Cum din 1947 au trecut vreo 64 de ani, exact ca la lasarea de fumat , dezintoxicarea presupune cam tot atatia ani . Asa ca pe meleagurile noastre nu-i nici o graba, avem timp suficient pentru o probare cat mai temeinica , nu ca la americanii acestia grabiti care, odata prinsi cu cioara vopsita, nu numai ca ii dau jos vopseaua ci si o fotografiaza din proprie initiativa.

Lucian Davidescu

@Sergiu Simion

Sper că sunteţi de acord că nişte probe mai palpabile le-ar închide gura contestatarilor.

Sergiu Simion

Absolut. Problema este ca nu parerea mea conteaza in acest caz, ci ce a contestatarilor „ de profesie ” care atunci cand nu pot contesta ceea ce nu convine, trec totul sub tacere. Problema lor . Partea buna este ca realitatea faptelor nu are nici o legatura cu parererea oamenilor despre ele. Partea proasta este aceea ca problemele oamenilor provin nu atat de la fapte, cat de la opiniile lor despre fapte. Inca un exemplu ( dar mai pot fi si altele … ). Daca „Directivele”par atat de departe de lumea noastra, exista ceva mult mai palpabil si mai aproape de Romania ,scris recent, dar trecut sub tacere . Exista o carte a lui Ion Varlam – Pseudo -Romania. Conspirarea deconspirarii. La asa ceva nu mai poate fi invocat Guantanamo sau USA, deci restul va fi tacere… Multumesc pentru fair-play si rabdare. Cu stima.

Lucian Davidescu

@Sergiu Simion

Eu am publicat textul pentru că mi se pare plauzibil, dar autenticitatea nu se probează cu păreri.

Sergiu Simion

@ Lucian Davidescu

Pentru mine sunt mai importante faptele care tin si de ceea ce vrem sa vedem sau sa nu, din ceea ce avem in fata ochilor ( prin conventie sociala, adevarul si evidenta nu trebuie demonstrate de fiecare data pentru ca realitatea nu are nevoie de aprobari oficiale ) decat certificarile strict formale si birocratice . A existat de exemplu la Academia Stefan Gheorghiu un manual de psihologia maselor care se preda inclusiv la ziaristii de atunci si care au "uitat"de el pana acum , dar care zeci de ani a fost negat oficial ( despre acest manual a amintit recent un moderator TV de la Realitatea si in acest caz afirmarea existentei este mai importanta decat recunoasterea autenticitatii sale ). Autentificarile si certificarile cad in seama unor instante care de multe ori pot interpreta faptele , pentru ca la noi si faptele, si legile, sunt de multe ori „ interpretabile” dupa cum este comanda sociala, politica sau financiara ( de aceea , desi traim in Europa, am avut crime fara criminali si avem coruptie fara corupti ) . Am citit cu ani in urma despre cazul unui om impuscat pe strada in 1989. Au existat si martori , si declaratii ale lor, se stie cine a fost impuscat, cine a tras, cand, unde, si cu ce fel de arma , inclusiv seria si numarul ei. Persoana impuscata a nu a mai ajuns acasa . Dar cum nu a fost gasit niciodata cadavrul , din punct de vedere strict legal orice om cu pregatire juridica poate spune ca… nu exista crima si nimeni nu-l poate acuza oficial de nimic ( de criminal , nici nu mai vorbim …). Dar pentru nefericita familie, lucrurile stau cu totul altfel.

Mihaela Jackson

Pentru cei care nu cred in autenticitatea directivelor NKVD, trebuie insistat ca documente asemanatoare au fost descoperite in mai multe tari estice satelit ale URSS. Posibil sa fie falsuri, dar putin probabil.

Un alt argument este eficienta si precizia represiunii care a lovit in toate tarile estice intre 1945-1955. Clar, sovieticii aveau un plan si nu actionau haotic. Nu trebuie uitat ca NKVD-ul in 1945 aveau o experienta de 25 un Rusia, unde au ajuns de la un serviciu secret organizat de Lenin (CEKA) pana la nivelul unui intreg sistem, paralel cu societatea sovietica (Arhipelagul Gulag).

Ironia sortii este ca oamenii inca nu cred ca Securitatea a facut rau. De acord, a facut uneori bine, dar numai ca sa isi vada de scopul unu: distrugerea societatii romanesti, scop atins in proportie de 80% as spune eu.

Reciti paragrafele referitoare la "incurajarea" muncii si a competentei. Eu nu ma mai satur de lectura lor.

Lucian Davidescu

@Mihaela Jackson

"trebuie insistat ca documente asemanatoare au fost descoperite in mai multe tari estice satelit ale URSS"

Asta e o afirmaţie – care la rândul ei trebui probată cumva

P.S. Eu nu cred că securitatea a făcut VREODATĂ bine

Radu

Aceste fragmente par dubioase din cauza ca sunt pline de anacronisme (de exemplu genetica in anii 40). Plus ca comunistii nu ar fi scris dintr-o perspectiva care sa acorde valoare oranduirilor feudale sau burgheze, cum reiese in: "În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele ţării." Pur si simplu s-ar fi rezumat la "sa se puna accentul pe lacomia si rautatea lor, etc"

In general punctele par destul de apropriate de politicile urmate de comunisti, de exemplu faptul ca se dadea prioritate in facultati celor din clase sociale "sanatoase". Dar nu s-ar fi exprimat asa:

45. Trebuie ca la facultăţi să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă.

Ar fi folosit cuvantul "sanatoase categorii" in loc de "joase categorii", si nu ar fi adaugat "cei care nu sunt interesaţi să se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă", pentru ca comunistii se vedeau ca apostoli ai materialismului stiintific, si credeau ca stiinta tine cu ei, chiar daca "fortata" (cu chestii ca http://en.wikipedia.org/wiki/Lysenkoism )

Sergiu Simion

@ Radu

" …sunt pline de anacronisme ( ?! – s.n. ) de exemplu genetica in anii `40*) …. Plus … comunistii nu ar fi scris ….. Pur si simplu s-ar fi rezumat la ….. In general punctele par destul de apropriate …… Dar nu s-ar fi exprimat asa…..Ar fi folosit cuvantul ….. si nu ar fi adaugat ….."

Discutia devine oarecum amuzanta. Asa sa fie ? Acestea sunt parerile dvs originale despre …ce ar fi scris " ei " ( comunistii , recte NKVD ) , adica despre lucrurile pe care le citim si noi . Nu cred ca doriti sa ne spuneti de unde stiti acum atat de bine cum ar fi scris " ei " atunci pentru ca timpul este pretios pentru toata lumea, dar probabil veti fi de acord ca daca aceste directive ar fi autentice in mod sigur erau strict secrete si nu … publice . Ca atare , daca ar fi fost fost scrise atunci , nu ar fi tinut cont in nici un caz de scrupulele ideologice oficiale ale momentului istoric , si nici de opiniile dvs sau ale noastre de acum , dar la noi ar fi ajuns in mod sigur in urma unor multiple preluari si traduceri. In sfarsit , cea mai grea intrebare la care ar trebui sa raspundeti daca nu sunt autentice , ar fi cine sau ce a avut interesul sa inventeze acum niste directive din… 1947, iar daca ati raspunde si la aceasta intrebare, mai apare una si mai dificila. Daca directivele nu ar fi autentice, atunci cum se explica remarcabila continuitate istorica a masurilor continute in acestea , masuri care pot fi regasite din 1947 si pana acum in universul nostru social ? In sfarsit, apropo de pareri si opinii, daca privim rezultatele sondajului ad-hoc de mai sus , 66,22% este cu mult peste 7,21 % si acest fapt poate avea o anumita semnificatie. In ceea ce ma priveste , chiar prefer ca demonstrarea autenticitatii lor sa fie cat mai tardiva , pentru ca sa avem ocazia sa citim cat mai multe tentative de contestare a lor.

* ) La mijlocul deceniului al patrule, agronomul Trofim Lîsenko a început o campanie împotriva geneticii, având sprijinul lui Stalin în această acţiune. Între 1934 şi 1940, mulţi geneticieni au fost executaţi sau au fost trimişi în lagăre de muncă. Printre cei astfel pedepsiţi a fost şi marele genetician sovietic Nikolai Vavilov, care a murit în închisoare în 1943. Genetica a fost denumită "curva capitalismului" (продажная девка капитализма) şi a fost stigmatizată ca fiind "ştiinţă fascistă", aluzie la legăturile cu eugenia, foarte populară în Germania Nazistă. Totuşi, unii dintre geneticieni au supravieţuit şi au continuat în domeniu, în ciuda pericolelor. În 1948, genetica a fost proclamată în mod oficial "o pseudoştiinţă burgheză".
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cercetarea_%C8%99tii

Radu

@Sergiu

"daca ar fi fost fost scrise atunci , nu ar fi tinut cont in nici un caz de scrupulele ideologice oficiale ale momentului istoric"

Nu sunt de acord. Poate in primii ani ai comunismului, cand agentii din NKVD sau cum s-a numit el in 1920 fusesera educati in scoli tsariste cu terminologie europeana, directivele ar fi folosit terminologie europeana. Dar dupa 30 de ani de comunism, 99% din agentii NKVD care facusera liceu sau facultate le facusera sub comunism, si terminologia comunista le intrase deja in sange. Deci ar fi fost anacronistic sa se fi folosit o alta terminologie in directive adresate lor. Poate ca s-au pierdut nuante in traducere, si chiar m-ar interesa sa vad textul original in rusa si sa pun Google Translate sa vad cam ce terminologie reiese.

Despre stiinta pervertita a lui Lisenko stiam, am pus chiar si link. Sunt sigur ca au fost executati geneticieni, la fel cum au fost executati majoritatea intelectualilor, foarte multi ofiteri, etc. Dar nu cred ca termenul in sine "genetica" a fost respins de comunisti, mai degraba cred ca si l-au insusit ei insisi, ca doar nu era sa se auto-numeasca "lisenkoisti". Mai degraba le-ar fi schimbat numele geneticienilor occidentali in "mendelieni" sau te miri ce. La fel cum comunistii NU AU RESPINS termenul democratie, ci l-au redefinit, cum se vede in litera D din RDG sau din Rep Pop Democratica a Coreei de Nord. E mult mai simplu sa redefinesti cuvintele, cum e argumentat si in cartea 1984 (cu faimoasele redefinitii ale cuvintelor libertate, adevar, pace).

Tocmai s-au sarbatorit 50 de ani de la Gagarin. URSS nu era obscurantista si retrograda in sensul in care sunt islamistii de azi, ci credea ca stiinta tine cu ei, si ca burghezii occidentali ar fi obscurantisti si retrograzi. Deci in directivele NKVD nu ar fi scris "persecutati oamenii de stiinta", ci poate doar "persecutati asa-zisii sau pseudo-oameni de stiinta burghezo-mosieri".

La fel si cu istoria domnitorilor romani, nici nu ar fi conceput (sau daca ar fi conceput nu ar fi admis nici in directivele lor secrete) ca ar fi facut vreunul ceva bun pentru tara. I-ar fi numi doar mosieri lacomi si rai, sau "asa-zisii domni buni", etc., din cauza ca toti comunistii se credeau monopolisti pe libertate, adevar, dreptate, etc.

Terminologia cu "originea sociala sanatoasa" in loc de "clasa de jos" ese ceva evident si foarte bine documentat, aici nici nu mai este loc de discutie. Orice document care face vreo referinta la "clasa de jos" nu este scris de un comunist sadea.

Lucian Davidescu

@Radu

Cu argumentele ăstea nu sunt de acord. Sugerezi că staliniştii se luau în serios. Nu se luau!

Cei din vârf erau perfect conştienţi că sunt nişte tâlhari, şi că trebuie să îşi consolideze puterea pentru a nu fi înlăturaţi.

Newspeak-ul este pentru activişti de la rangul 3 în jos şi pentru public. Dar cineva care cunoaşte şi scopul şi mijloacele n-are de ce să se ascundă după cuvinte. Cu atât mai mult în 1947, când "educaţia" încă nu-i de partea ta.

Sergiu Simion

@ Radu

" Nu sunt de acord. "

Nici nu este necesar , cititorii isi formeaza singuri propria lor parere despre ceea ce citesc.

Radu

Nu sunt un amator al istoriei sovietice, si cu atat mai putin expert. Dar citit http://en.wikipedia.org/wiki/Beria vad ca e nascut in 1899, deci a facut liceul in perioada tsarista. Asa ca ai dreptate ca Beria nu era el insusi brainwashed, desi nu se stie daca recipientii directivelor NKVD erau sau nu.

Citit link-ul din postul tau, vad ca "Directivele lui Beria" au ca data " iunie 1947" Wikipedia zice insa zice ca atunci Beria fusese deja marginalizat (nu complet, dar in cea mai mare parte):

In January 1946, Beria resigned as chief of the NKVD, while retaining general control over national security matters from his post of Deputy Prime Minister, under Stalin. But the new chief, Sergei Kruglov, was not a Beria man. Also, by the summer of 1946, Beria's man Vsevolod Nikolayevich Merkulov was replaced as head of the MGB with Viktor Abakumov. Kruglov and Abakumov then moved expeditiously to replace Beria's men in the security apparatus leadership with new people. Very soon MVD Deputy Minister Stepan Mamulov was the only Beria-ist left outside foreign intelligence, on which Beria kept a grip. In the following months, Abakumov started carrying out important operations without consulting Beria, often working in tandem with Zhdanov, and sometimes on Stalin's direct orders. Some observers argue that these operations were aimed – initially tangentially, but with time more directly – at Beria.

Mai avea ceva influenta in spionajul extern in 1947, dar din ce in ce mai redusa:

During the postwar years Beria supervised the establishment of Communist regimes in the countries of Eastern Europe, and hand-picked the leaders. A substantial number of these leaders were Jews. Starting in 1948, Abakumov initiated several investigations against these leaders

Ca un om care se simtea deja marginalizat de Stalin si alte cadre, crezi ca ar fi riscat el sa fie acuzat de contra-revolutianism sau alte lucruri folosind terminologia pre-comunista? Numind domnitori feudali ca numarand printre ei si oameni "de valoare", sau referindu-se la "clasa de jos"? Pe pretexte mult mai mici au fost dati jos si executati de Stalin, si Beria trebuia sa stie asta mai bine decat oricine altcineva, ca doar el fusese calaul lui Stalin.

Ca cineva care deja patina pe gheata subtire, eu cred ca Beria ar fi fost foarte precaut cu terminologia in iunie 1947. Asa ca mie personal terminologia pre-comunista face ca aceste directive sa nu para foarte verosimile.

Lucian Davidescu

@Radu

"crezi ca ar fi riscat el sa fie acuzat de contra-revolutianism sau alte lucruri folosind terminologia pre-comunista? Numind domnitori feudali ca numarand printre ei si oameni “de valoare”, sau referindu-se la “clasa de jos”? Pe pretexte mult mai mici au fost dati jos si executati de Stalin"

Nu risca nimic. Tu crezi că discuţiile dintre Beria şi Stalin se purtau în newspeak?

Ori erai util, ori erai periculos. Iar în cazul ăsta conta eficienţa nu propaganda.

Altfel, găsirea unui pretext pentru un glonţ în ceafă e doar un detaliu artistic.

Radu

@LD

Poate ca asa e cum zici, politica sovietica interna era atat de inscrutabila pentru americani incat s-a zis in gluma ca e nevoie de o arta oculta numita "kremlinologie" pentru a o intelege.

Totusi terminologia din articole e ciudata, si numai un expert in limba rusa si istoria sovietica care sa vada originalele ar putea sa se pronunte in mod cat de cat concluziv. Nu prea imi vine sa cred ca comunistii le ziceau lucrurilor pe nume–cand inchideau si executau democrati, nu ar fi recunoscut chiar si intre ei ca erau impotriva democratiei. S-ar fi autoconvins ca inchideau burghezo-mosieri, sau reactionari etc. Oricat de cinici ar fi Stalin si Beria intre ei doi, directive catre un grup mai mare de operativi, chiar si secrete, nu cred ca ar fi evitat newspeak. In presa romana s-au publicat in ultimele luni scrisori de la Ceausescu catre Tito sau Gadhaffi, si aveau aceiasi terminologie de newspeak. Probabil ca Ceausescu era mai deluzional decat Stalin sau Beria, dar tot nu as pune prea multa greutate pe aceste directive pana cand nu s-ar publica macar in limba originala (nu imi pasa originalele de hartie, ca poate ca au fost trimise prin telegraf, dar limba si forma lor originala).

Sergiu Simion

@ Lucian Davidescu

Daca admitem prin absurd teza enuntata mai sus conform careia politica interna sovietica ( "oculta ") era atat "inscrutabila" pentru americani incat au denumit-o "kremlinologie" , in cazul romanilor lucrurile stau complet diferit : desi toata lumea stia ( neoficial ) cam totul , nimeni nu recunostea ( oficial ) cam nimic.

Poate ca un exemplu contemporan legat de un eveniment recent este edificator asupra complexitatii problemei ramasa in discutie :

franța propune…

In acest caz, am facut acolo urmatorul comentariu care are in vedere aplicarea accidentala ( si desigur, neintentionata…) a acestor bizare tehnici de inginerie sociala :

"A propune politisti de frontiera straini la granitele Romaniei echivaleaza cu recunoasterea incapacitatii funciare a unor politisti ( de frontiera ) romani de a asigura acest lucru dupa 20 de ani de democratie ( cinstit ar fi fost sa propuna sa-i trimita pachet si direct in fata instantelor europene… ). Bineinteles, pe principiul partidului de alta data, nici o autoritate nu este vinovata ( gresesc eventual numai unii dintre membrii ei ) deci nu vom vedea nici o demisie, dimpotriva, se vor face noi angajari in virtutea noului scop propus. Pe de alta parte, numita incapacitate este un mod elegant de a nu spune ca acesti politisti de frontiera , sub nasul sefilor dar fara stirea lor bineinteles, actioneaza numai dupa interesul propriu( ca sa citam din presa vremurilor noastre, cu galeata de colectat bani drept mijloc si vila drept scop ) si nu dupa interesele europene. Asa se intampla atunci cand , desi civilii voteaza, legile le aplica ,dupa moftul lor , tot militarii de alta data pentru care orice sut in spate inseamna mai intotdeauna un mare pas inainte. Dovada chiar domnul Tutilescu care , daca presa spune adevarul, cu ceva timp in urma era demis in urma scandalului urias de la mall Plaza Romania din Bucuresti cand interlopii s-au batut intr-un loc public si in fata camerelor de luat vederi, iar acum se ocupa de …spatiul Schengen. Daca mai avem simtul umorului, am spune ca tocmai de aceea… Dar cat sa-l mai avem ?!

N.B. Nimic nou sub soare : Acest gen de situatie a fost prevazuta inca din … 1947 :

” ( Directiva )42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători …., care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulţumirea…. În cazuri drastice se recheamă din funcţie, fiind numiţi în poziţii similare sau superioare. La sfârşit, trebuie puşi în funcţii de conducere şi ţinuţi în evidenţă drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare." "

In ceea ce ma priveste, mi se pare foarte stranie persistenta acestor tehnici de inginerie sociala .

Radu

@Sergiu Simion

Ce anume vezi tu absurd in enuntul ca politica sovietica era inscrutabila pentru americani, si ca expertii care puteau (sau pretindeau ca puteau) sa citeasca printre linii erau numiti in presa "kremlinologisti"? Cum am scris de la inceput, termenul a fost facut in gluma, ca doar nu era stiinta, desi subiectul era serios ca era vorba de strategie cu privire la folosirea armelor nucleare, etc. Si desi era mai mult conjunctural, nu a fost chiar fara rost–de exemplu observatia ca Hrusciov mutase niste tablouri de a le lui Stalin cred ca a fost facuta de (sau transmisa la) analisti americani inainte ca Hrusciov sa denunte cultul personalitatii lui Stalin in mod public.

Detalii aici, in caz ca inca crezi ca termenul a fost inventat de mine (sau de catre altineva dupa incheierea razboiului rece, si folosit doar in mod anacronistic):
http://en.wikipedia.org/wiki/Kremlinology

Asta ma deranjeaza pe acest blog, ca oamenii comenteaza ca ceva este absurd fara sa faca cel mai mic efort sa caute pe google sau wikipedia.

Revenind la subiectul lui Beria, degeaba comentam noi, ca doar un expert in limba rusa, care sa poata compara acele directive cu alte directive (sau alte lucruri scrise in general) de Beria, sa vada daca folosesc aceiasi terminologie si stil se poate pronunta asupra verosimilitatii lor. Sau daca au fost gasite in arhive oficiale sovietice, cu semnatura lui Beria. Altcumva, fara evidenta directa sau indirecta, este doar o ipoteza ca aceste directive au fost scrise de Beria.

Ipoteza poate sa fie adevarata sau nu, dar pentru a fi considerata istorica, evidenta trebuie cercetata. Ca altcumva este la fel de credibila ca zvonurile ca in 1968 Ceausescu ar fi oprit tancurile sovietice la granita cu un laser sau alta arma ultra-secreta. Sau ca teroristi iranieni au tras in demonstrantii romani de la revolutie. Eu prefer sa fiu skeptic la zvonuri pana nu vad evidenta (sau macar un consens printre expertii mondiali in acel domeniu–cum e faptul ca suntem in faza de Peak Oil, eu ii cred pe cuvant fara sa stau sa analizez eu datele).

totedati

lol! seamănă al dracu' de mult cu directivele CIA vizavi de afganistan!

😉

Sergiu Simion

@ Lucian Davidescu

In privinta autenticitatii textului in cauza si a probelor " mai palpabile ", cum nu sunt nici istoric al bolsevismului , nici expert , dar ca toata lumea am acces la Internet, cred ca deocamdata pot fi facute numai unele precizari valabile doar pentru cei de buna credinta si care nu sunt " contestatari de profesie " .

Primii care s-au referit intr-o lucrare stiintifica la Directivele de baza ale NKVD – Comisariatul poporului pentru Afaceri Interne – pentru tarile din orbita sovietica din 2 iunie 1947, au fost britanicii care au publicat cartea istoricului Andrew si a fostului ofiter KGB Gordievski : “ KGB. Istoria secreta a operatiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov ”, Londra 1990.

Din fericire pentru noi , si din nefericire pentru unii comentatori deveniti experti in a contesta evidenta, cartea aceasta a fost publicata in 1994 si la noi. Ea arata asa :

http://magazin.clopotel.ro/catalog/45498100/kgb-i

Poate fi citita la biblioteca ASE din Bucuresti , sala " Victor Slavescu" , unde se mai gaseste un exemplar pentru cei care citesc si vor sa vada. Detalii :

"

KGB : istoria secreta a operatiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov

Date bibliografice

Ediţia:

Autor(i): Andrew, Christopher ; Gordievski, Oleg

Editura: All

Publicat la: Bucuresti, 1994

Nr. pagini: 604

Cuvinte cheie: istorie ; politica ; istorie sociala ; Rusia

ISBN: 9739156819

Sala Nr. ex. Cota

Depozitul Central 1

104958

Clic pe numărul de exemplare pentru informaţii în timp real despre disponibilitatea la săli.

Publicaţiile din Depozitul Central se pot solicita pentru consultare la sala "Victor Slăvescu". "

Sursa : http://www.biblioteca.ase.ro/catalog/detalii.php?…

Acum avem posibilitatea sa verificam aceasta sursa disponibila pentru toata lumea , chiar daca acest lucru nu va fi suficient.

Pariez pe o cafea ca si in acest caz vom avea un raspuns creativ si consistent din cealalta zona a esichierului "politico-ideologic" .

MIA

>Dar dupa 30 de ani de comunism, 99% din agentii NKVD care facusera liceu sau facultate le facusera sub comunism, si terminologia comunista le intrase deja in sange.

Absolut si oricine a avut ocazia sa vorbeasca sau sa auda vorbind chiar si in mod "relaxat" un "politruk" din garda veche a sesizat acest aspect – de-asta personal nu cred ca documentul respectiv e autentic.

De ex. imi amintesc un interviu cu "eroul" Pirvulescu de dupa Revolutie in care acesta spunea, cu satisfactie evidenta, ca "a simtit ca Ceausescu nu e un adevarat comunist" – acesta fiind reprosul suprem. :)))

Deci da – sunt destul de convins ca inclusiv "la virf" auto-fanatizarea dadea roade si prinsese foarte bine. 😉

Cit despre cine ar fi avut nevoie sa fabrice sau ( cel mai plauzibil ) sa "deturneze/accentueze" un asemenea document … in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial seful propagandei/contraspionajului britanic lansase teoria – foarte perversa dar si teribil de eficienta – ca cea mai buna cale de a delegitima Germania nazista e aceea de "a scuipa in ciorba unui om, stringind apoi cu toata convingerea Heil Hitler !". 😉

Ori documentul cam respecta tendinta asta – ingrosind anumite tuse ( reale ) si folosind un limbaj accesibil/familiar mai degraba unui public traitor intr-o regim democratic decit intr-o societate comunista ( cum era si functionarii/ofiterii carora le era adresat in principiu ).

Dar – dincolo de discutiile si considerente legate de autenticitatea documentului ideea e ca directivele de acolo nu s-au aplicat, in forma "pura" descrisa acolo. Asta pentru ca – repet – totusi NKVD-ul nu era singura organizatie cu atributii in organizarea proaspetelor extinderi ale Imperiului Sovietic, masurile si directivele lor se ciocneau de multe ori cu ale altor autoritari, plus ca "realitatea din teren" a dus la politici diferite s.a.m.d. etc.

Cit despre o incheiere de genul asta :

>{…}din cealalta zona a esichierului “politico-ideologic” .

ea deja incepe sa denote altceva … 🙂

Bogdan Asaftei

Cred ca ai uitat cea mai importanta directiva, primul amendament al directivelor. El suna asa: Orice ceas care se afla pe teritoriul Romaniei, de perete, cu cuc sau fara, va fi confiscat si va intra imediat in patrimoniul Armatei Rosii. In plus, el va fi agatat ostentativ, la gatul soldatilor nostri. Semnat: Felix Dzerjinski.

Marian Lucian Bomboe

Iată adevărata constituţie a României: Directivele NKVD ,,, multe din aceste directive se dezvolta si astazi, asta e opinia mea si cred ca nu gresesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *